Kemax s.r.o.  
Už viac ako 20 rokov vám prinášame výrobky
z plechu tej najvyššej kvality za výborné ceny,
pre spokojnosť vás aj vašich klientov.
Kemax s.r.o.  
Vyrábame hladké plechy, trapézové profily a vlnitý plech v rôznych hrúbkach, pozinkované, lakoplastované a v takmer neobmedzenej dĺžke.
Kemax s.r.o.  
Sme dlhoročným slovenským producentom vysoko kvalitných výrobkov z plechu.

   Plechy  Odporúčania montáže

 

Manipulácia

S tabuľami trapézu musíme manipulovať v polohe zvislej.
Tabule nesmú byť postavené na bočnú stranu, držať ich za spevnenú zámkovú časť.

Z dôvodu bezpečnej manipulácie a tepelnej dilatácie sú výrobcom doporučené tabule maximálne do dĺžky 6000 mm.
Na rozmery dlhšie ako 6000 mm sa nevzťahuje záruka týkajúca sa dilatačných porúch trapézových profilov a vád spôsobených nesprávnou manipuláciou s trapézovými profilmi.

Rezanie


Šikmé hrany režeme v zásade na zemi a na tvrdom podklade. Na rezanie a strihanie je potrebné náradie uvedené nižšie. V prípade, že je nutné tieto plochy rezať na streche alebo v strešnom priestore, je potrebné po skončení prác odstrániť z plechu piliny mäkkou metličkou, ktoré by inak začali oxidovať a tým zanechávali na plechu hrdzavé škvrny.
Pri montáži je bezpodmienečne nutné ošetriť všetky strižné a rezné hrany vrátane strižných hrán, ktoré vznikli pri procese výroby trapézových plechov.

 

Skladovanie

Ak po prevzatí trapézových plechov odberateľom nenasleduje okamžitá montáž, je nutné plechy skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Krátkodobo je možné aj skladovanie na voľnom priestranstve, pričom trapézový plech musí byť prekrytý plachtou, ktorá prepúšťa vzduch. V oboch prípadoch je potrebné palety s plechom podložiť spádovými podložkami a to v dostatočnej výške nad zemou, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.
Ak sú trapézové plechy skladované dlhšie ako dva týždne, je potrebné jednotlivé tabule trapézov popodkladať drevenými dilatačnými  lištami.   Skladovanie  po dobu  dlhšiu  ako  dva mesiace sa považuje  za  porušenie  záručných  podmienok.     V  takomto prípade nebude môcť byť uznaná akákoľvek reklamácia týkajúca sa poškodenia povrchovej úpravy trapézových plechov.
Pravidlá pre skladovanie trapézových  plechov  platia rovnako    aj  pre  všetky  ostatné  výrobky  dodávané  spoločnosťou  KEMAX s.r.o.

Náradie


Trapézové plechy T18, T29, T50 a výrobky KEMAX montujeme bežným klampiarskym náradím. Na strihanie a rezanie trapézov použijeme ručné nožnice na plech alebo elektrické perforovacie nožnice prípadne priamočiaru pílu s listom na rezanie oceli.
NEPOUŽÍVAŤ na rezanie uhlovú brúsku!
Pri použití uhlovej brúsky dochádza k poškodeniu a znehodnoteniu trapézových plechov prehriatím oceľového jadra a následnému poškodeniu ochrannej povrchovej úpravy. Takto vzniknutá škoda je vylúčená z reklamácie.

Príprava pred montážou

Presvedčíme sa či sklon strechy skutočne spĺňa požiadavku minimálne 5°. Pred zahájením práce skontrolujeme pravé uhly medzi štítovou a odkapovou hranou. V prípade, že strecha nie je pravouhlá, musíme ju zrovnať štítovým lemovaním. Podobne postupujeme aj pri opláštení objektov. Potom čo sme na ploche strechy vytýčili pravé uhly je vhodné po odkvapovej hrane natiahnuť šnúrku do roviny podľa ktorej sa budeme držať pri samotnej montáži trapézov. Tabule trapézu musia byť stále uložené kolmo na líniu odkvapu.

 

Montáž

Montáž trapézov začíname montážou podstrešnej fólie, nie je to však podmienkou. Pre dokonale fungovanie strechy je nutné používať kvalitné vysoko difúzne fólie z dôvodu vysokej kondenzácie vodných pár príznačných pre plechové strešné krytiny. Fóliu namontujeme priamo na krokvy od odkvapu horizontálne po hrebeň.
Samotnú montáž prevádzame presne podľa pokynov doložených k fólii. Uchytenie fólie zabezpečíme rovnakým typom strešnej laty ako samotné latovanie. Minimálna medzera medzi fóliou a strešnou krytinou musí byť 5 cm. Strešné laty alebo samotnú strešnú drevenú konštrukciu navrhujeme podľa samotného typu použitého profilu trapézu, samozrejme so zreteľom na výkresovú dokumentáciu a statický posudok.
Nikdy nenavrhujeme hrúbku a tip trapézového profilu ako aj rozpätie jednotlivých strešných lát bez potrebnej výkresovej dokumentácie či statickej správy. Posledná lata musí byť namontovaná najmenej 5 cm od hrebeňa. Trapézové profily môžeme montovať rôznymi spôsobmi a to zľava do prava a opačne spôsobom prekladania jednotlivých tabúľ plechu na seba. Stále sa pri montáži držíme roviny odkvapu, ktorú máme vyznačenú šnúrkou.
Na montáž trapézov používame skrutky o rozmere 4,8 x 35 určené pre montáž plechu do strešnej laty, prípadne trapézové klince určené pre montáž do vrchnej vlny trapézu, a skrutky o rozmere 4,8 x 19 určené na spájanie plechu s plechom. Strešnú krytinu montujeme systémom 6 skrutiek do 1 m2 pričom skrutka musí byť namontovaná v spodnej vlne a to v zásade do každej druhej vlny v horizontálnom smere. Počet skrutiek závisí od strešnej konštrukcie a jednotlivej osovej vzdialenosti strešných lát prípadne väzníkov. Samotné rozdelenie a montáž skrutiek závisí od typu konštrukcie, použitého profilu, osovej vzdialenosti väzníkov a hrúbky materiálu.
Klampiarske konštrukčné prvky, ako napr. štítové lemovanie, odkvapové lemovanie a podobne, sú dodané výrobcom v štandardných rozmeroch. A však pri rekonštrukciách starších objektov je vhodnejšie tieto vyrábať individuálne presne na mieru. Všetky klampiarske konštrukčne prvky sa ukotvujú dvoma spôsobmi a to skrutkou alebo klampiarskym klincom.
Montáž hrebenáča prevádzame dvomi spôsobmi a to buď na hrebeňovú latu s použitím odvetrávacieho hrebeňového pásu čím súčasne dosiahneme dokonalú rovnosť hrebeňa pričom hrebenáč uchytávame do vrchu, alebo spôsobom spájania plechu s plechom čo v praxi znamená, že hrebenáč uchytávame krátkou skrutkou priamo do trapézového modulu.
Pri samotnej montáži oplechovania komínov, prípadne montáži strešných okien a výlezov je vhodné prizvať si k tomu odborníka, vzhľadom na to, že tieto práce sú svojím spôsobom špecifické a mohlo by sa stať že neodborná montáž týchto prvkov sa v budúcnosti prejaví v kvalite funkčnosti strechy.